bsec urta105  uetr  komora logo 48

OSTALE USLUGE

Bezbednost i zdravlje na radu

144U saradnji sa Firmom MINI Transport iz Beograda, Udruženje obezbeđuje za svoje članove popust od 20-25% u oblasti poslova bezbednosti i zdravlja na radu. Pogledajte obaveze poslodavca po Zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu:

Obaveze po osnovu Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu

Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu (Sl. Glasnik RS br.101/05) i kasnije usvojenim podzakonskim aktima, ranija oblast zaštite na radu je usklađena sa propisima Evropske unije i propisima susednih zemalja. Uveden je sasvim novi pristup u zaštiti života i zdravlja zaposlenih iz kog proizilaze obaveze poslodavaca i zaposlenih. 

Obaveze poslodavca su precizirane zakonom, a u najkraćem podrazumevaju:

  • Donošenje opšteg akta-pravilnika o bezbednosti i zdravlju na radu kojim se utvrđuju prava, obaveze i odgovornosti u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu,
  • Da aktom u pismenoj formi odredi lice za bezbednost i zdravlje na radu,
  • Da osposobljava zaposlene za bezbedan i zdrav rad,
  • Da obezbedi zaposlenima korišćenje sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu,
  • Da sprovodi preventivne i periodične preglede opreme za rad i ispitivane uslova radne okoline.

Takođe zakonom je predviđeno da poslodavac mora da uradi procenu rizika za svako radno mesto u radnoj okolini do 6. septembra 2007. godine.

Članom 37. pomenutog Zakona je predviđeno da je poslodavac dužan da organizuje poslove za bezbednost i zdravlje na radu: „Poslove bezbednosti i zdravlja na radu može da obavlja lice koje ima položen stručni ispit u skladu sa ovim zakonom“; „Za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu poslodavac može da odredi jednog ili više od svojih zaposlenih ili da angažuje pravno lice, odnosno preduzetnika koji imaju licencu“.

Napominjemo da su za nepostupanje u skladu sa ovim zakonom predviđene visoke novčane kazne za pravna lica od 800.000,00 do 1.000.000,00 dinara.

Štampa El. pošta