bsec urta105  uetr  komora logo 48

PITANJA I ODGOVORI

Kako se obračunavaju bonusi i malusi u osiguranju od autoodgovornosti?

Kako se obračunavaju bonusi i malusi u osiguranju od autoodgovornosti?

Način obračunavanja bonusa i malusa u osiguranju od autoodgovornosti definisani su Odlukom o osnovnim kriterijumima bonus-malus sistema, podacima za primenu tog sistema i najvišem bonusu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2010, 60/2011 i 84/2020).

Bonus-malus sistemom smatra se utvrđivanje visine premije osiguranja od autoodgovornosti određenog vozila primenom odgovarajućeg premijskog sistema u zavisnosti od toga da li je osiguranik u prethodnom periodu imao prijavljenu štetu po osnovu ovog osiguranja za to vozilo a za koju je on odgovoran.

Prijavljenom štetom smatra se šteta koja je u prethodnom periodu rešena (delimično ili u celosti) ili rezervisana, a za koju je društvo za osiguranje utvrdilo odgovornost osiguranika društva.
Prethodni period je sledeći period:

-    za ugovore o osiguranju zaključene od 1. februara do 30. aprila tekuće godine - period od 1. januara do 31. decembra prethodne godine;
-    za ugovore o osiguranju zaključene od 1. maja do 31. jula tekuće godine - period od 1. aprila prethodne godine do 31. marta tekuće godine;
-    za ugovore o osiguranju zaključene od 1. avgusta do 31. oktobra tekuće godine - period od 1. jula prethodne godine do 30. juna tekuće godine;
-    za ugovore o osiguranju zaključene od 1. novembra tekuće godine do 31. januara naredne godine - period od 1. oktobra prethodne godine do 30. septembra tekuće godine.

Visina premije koja se ugovara primenom bonus-malus sistema utvrđuje se kao proizvod premije osnovnog (četvrtog) premijskog stepena i koeficijenta premijskog stepena iz Tabele 1., a prema sledećem obrascu:         Pbm = Po * ki

pri čemu je:
Pbm - premija utvrđena primenom bonus-malus sistema,
Po - premija osnovnog (četvrtog) premijskog stepena,
ki - koeficijent.

Tabela 1.: Koeficijenti premijskih stepena

Premijski stepeni (i) Koeficijenti premijskih stepena (ki)
1 0.75
2 0.85
3 0.95
4 (osnovni premijski stepen) 1
5 1.15
6 1.30
7 1.50
8 1.70
9 1.90
10 2.10
11 2.30
12 2.50

Društvo za osiguranje ugovara premiju osiguranja od autoodgovornosti osnovnog (četvrtog) premijskog stepena sa osiguranikom koji:
-    prvi put za određeno vozilo zaključuje ovo osiguranje;
-    prvi put za novonabavljeno (novo ili već korišćeno) vozilo zaključuje ovo osiguranje a nema pravo prenosa premije odgovarajućeg premijskog stepena u skladu sa ovom odlukom;
-    obnavlja ovo osiguranje koje je bilo zaključeno na period kraći od jedne godine ako za to osiguranje nije prijavljena šteta, a nema pravo prenosa premije odgovarajućeg premijskog stepena u skladu sa ovom odlukom;
-    ima prekid u ovom osiguranju u okviru iste premijske grupe duži od tri godine.

Ako je osiguranje od autoodgovornosti za određeno vozilo zaključeno na period od najmanje godinu dana a u prethodnom periodu nije bilo prijavljenih šteta, odnosno ako prekid ovog osiguranja nije trajao duže od tri godine, a od početka važenja prethodne polise do isteka prethodnog perioda nije bilo prijavljenih šteta - osiguraniku se za sledeći period tog osiguranja odobrava jedan premijski stepen niže od premijskog stepena po prethodnoj polisi, a najviše do prvog premijskog stepena (najviši bonus).

U slučaju da je u prethodnom periodu bilo prijavljenih šteta bez obzira na trajanje osiguranja od autoodgovornosti po kom su prijavljene štete - za svaku prijavljenu štetu u tom periodu osiguranik se pomera za tri premijska stepena više (malus) od premijskog stepena po prethodnoj polisi koja je bila zaključena na period od najmanje godinu dana, a najviše do dvanaestog premijskog stepena.

Pravo na premiju odgovarajućeg premijskog stepena bonus-malus sistema odnosi se na postojećeg vlasnika vozila i ne može se preneti na novog vlasnika tog vozila.

Izuzetno, prava i obaveze po osnovu premije odgovarajućeg premijskog stepena bonus-malus sistema prenose se na lice koje stiče pravo svojine na vozilu za koje je imalo ovlašćenje držanja i korišćenja po osnovu ugovora o finansijskom lizingu, odnosno zakupu.

Ako je vozilo predmet ugovora o finansijskom lizingu, odnosno zakupu bonus-malus sistem se primenjuje na lica koja imaju ovlašćenje držanja i korišćenja ovog vozila.

PRIMER:

Danas, kada odete da uplatite premiju osiguranja od autodgovornosti polazite od vrednosti premije osnovnog (četvrtog) premijskog stepena koji nosi koeficijent 1.
Ukoliko u predhodnom periodu, koji je gore definisan:
A)    niste imali prijavljenih šteta biće vam odobreno pomeranje za jedan premijski stepen niže (stepen 3), što znači ostvarivanje popusta 5% od vrednosti premije osnovnog stepena;
B)    imate prijavljenu štetu pomerićete se za tri premijska stepena više (4+3 = stepen 7), što znači da ćete platiti za 50% veću premiju osiguranja.

Napomena: svake sledeće godine počinjete od premijskog stepena po predhodnoj polisi (iz ovog primera od 3 ili od 7) i u odnosu na njega se pomerati za premijski stepen više/niže u zavisnosti od toga da li ste u predhodnom periodu imali prijavljenih šteta.

Vrh strane

Štampa El. pošta