bsec urta105  uetr  komora logo 48

PITANJA I ODGOVORI

Obaveze vozača prema nadležnim kontrolnim organima

 Koje su obaveze vozača prema nadležnim kontrolnim organima?

Prema članu 11. Uredbe o vremenu odmora i upravljanja vozača motornih vozila kada obavljaju međunarodni prevoz, kao i o primeni sistema digitalnih tahografa ("Sl. glasnik RS", br. 54/2010) vozač je dužan da, na zahtev nadležnog organa, dâ na uvid tahografske listiće sa svim pisanim zabeleškama, kao i potvrde o odsustvovanju vozača i to za tekući dan i prethodnih 28 dana.

Važno je napomenuti i da je članom 23. Pravilnika o načinu korišćenja tahografa ("Sl. glasnik RS", br. 43/2011) propisano da ako ovlašćeno službeno lice, prilikom nadzora na putu, zahteva otvaranje analognog tahografa i vađenje tekućeg tahografskog listića radi vizuelne kontrole, po završetku kontrole, dužno je da tu radnju overi, najmanje, potpisom na poleđini tahografskog listića.

Vrh strane

Štampa El. pošta