Propisi

Zakon o prevozu tereta u drumskom saobraćaju

Zakon o prevozu tereta u drumskom saobraćaju („Sl. glasnik RS“, br. 68/2015 i 41/2018)

Uredba o raspodeli stranih dozvola za međunarodni prevoz stvari domaćim prevoznicima („Sl. glasnik RS“, br. 113/2015 i 44/2018 – dr. zakon) 

Pravilnik o izgledu i sadržini obrasca zahteva za izdavanje i produženje roka važenja licence za prevoz, obrascima licence za prevoz i izvoda licence za prevoz i načinu stavljanja na uvid javnosti informacije o izdatim i oduzetim licencama za prevoz („Sl. glasnik RS“, br. 11/2017) 

Pravilnik o načinu, programu i postupku sprovođenja ispita o profesionalnoj osposobljenosti, obrascu sertifikata o profesionalnoj osposobljenosti, obrascu sertifikata o profesionalnoj osposobljenosti, postupku izdavanja sertifikata o profesionalnoj osposobljenosti, kao i načinu vođenja evidencije o održanim ispitima i izdatim i oduzetim sertifikatima o profesionalnoj osposobljenosti („Sl. glasnik RS“, br. 17/2017)

Pravilnik o tehničkim i tehničko-eksploatacionim uslovima koje mora ispunjavati teretno vozilo ili skup vozila kojim se obavlja prevoz tereta u drumskom saobraćaju i obrascima potvrda o ispunjavanju ovih uslova („Sl. glasnik RS“, br. 14/2017)  

Pravilnik o obrascu dozvole za kabotažu i obrascima pojedinačnih, vremenskih i posebnih dozvola („Sl. glasnik RS“, br. 37/2017)

Pravilnik o sadržini i izgledu obrasca potvrde za vozača i načinu vođenja evidencije o potvrdama za vozače („Sl. glasnik RS“, br. 71/2017) 

Pravilnik o načinu korišćenja i popunjavanja pojedinačne dozvole za prevoz tereta u drumskom saobraćaju („Sl. glasnik RS“, br. 82/2017)

Pravilnik o visini troškova polaganja ispita o profesionalnoj osposobljenosti  za prevoz tereta u drumskom saobraćaju („Sl. glasnik RS“, br. 96/2017)

Pravilnik o sadržini i načinu vođenja evidencije lica odgovornih za prevoz i registra licenci za prevoz tereta i izvoda licence za prevoz tereta i o načinu vođenja evidencije o izvršenim prekršajima i preduzetim administrativnim merama („Sl. glasnik RS“, br. 110/2017)

Zakon o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima

Zakon o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima („Sl. glasnik RS“, br. 96/2015 i 95/2018)

Pravilnik o potvrdi o aktivnostima vozača („Sl. glasnik RS“, br. 106/2016)

Pravilnik o evidenciji radnog vremena člana posade vozila („Sl. glasnik RS“, br. 13/2017) 

Pravilnik o načinu korišćenja tahografa („Sl. glasnik RS“, br. 90/2017)

Zakon o akcizama

Zakon o akcizama Republike Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 22/2001, 73/2001, 80/2002, 43/2003, 72/2003, 43/2004, 55/2004, 135/2004, 46/2005, 101/2005 – dr. zakon, 61/2007, 5/2009, 31/2009, 101/2010, 43/2011, 101/2011, 6/2012 – usklađeni din. izn., 43/2012 – odluka, 76/2012 – odluka, 93/2012, 119/2012, 8/2013 – usklađeni din. izn., 47/2013, 4/2014 – usklađeni din. izn., 68/2014 – dr. zakon, 142/2014, 4/2015 – usklađeni din. izn., 5/2015 – usklađeni din. izn., 55/2015, 103/2015, 5/2016 – usklađeni din. izn., 108/2016, 7/2017 – usklađeni din. izn., 18/2018 – usklađeni din. izn., 30/2018, 4/2019 – usklađeni din. izn., 5/2020 – usklađeni din. izn., 7/2020 – izm. usklađenih din. izn., 78/2020 – izm. usklađenih din. izn., 153/2020, 11/2021 – usklađeni din. izn. i 53/2021)

Pravilnik o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 3), 5) i 7) Zakona o akcizama, koji se koriste za transportne svrhe i za grejanje („Sl. glasnik RS“, br. 112/12, 38/13, 93/13, 111/15, 81/18, 93/19)

Međunarodni ugovori

Carinska konvencija o karnetu A.T.A. za privremeni uvoz robe (ATA)

Carinska konvencija o međunarodnom prevozu robe na osnovu isprava za MDP (Karneta TIR), (Konvencija TIR, 1975.)

Evropska konvencija o međunarodnom transportu opasnog tereta u drumskom saobraćaju (ADR2017)

Evropski sporazum o radu posade na vozilima koja obavljaju međunarodne drumske prevoze (AETR)

Zakon o ratifikaciji evropskog sporazuma o radu posade na vozilima koja obavljaju međunarodne drumske prevoze (AETR), sa protokolom o potpisivanju

Konvencija o ugovoru za međunarodni prevoz robe drumom (CMR)

Konvencija o privremenom uvozu

Evropska konvencija o zaštiti životinja u međunarodnom prevozu i Protokol kao dodatak konvenciji o zaštiti životinja u međunarodnom prevozu

Sporazum o međunarodnom prevozu lakokvarljivih namirnica i specijalnim sredstvima za njihov prevoz (ATP)

Sporazum između Republike Srbije i Evropske zajednice o olakšanoj proceduri za izdavanje viza

Prelazni sporazum o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske Zajednice i Republike Srbije

Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima

Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima (“Sl. glasnik RS”, br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 – odluka US, 55/2014, 96/2015 – dr. zakon, 9/2016 – odluka US, 24/2018, 41/2018, 41/2018 – dr. zakon, 87/2018, 23/2019 i 128/2020 – dr. zakon)

Pravilnik o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima (“Sl. glasnik RS”, br. 40/2012, 102/2012, 19/2013, 41/2013, 102/2014, 41/2015, 78/2015, 111/2015, 14/2016, 108/2016, 7/2017 – ispr., 63/2017, 45/2018, 70/2018, 95/2018, 104/2018, 93/2019, 2/2020 – ispr. i 64/2021)

Pravilnik o registraciji motornih i priključnih vozila (“Sl. glasnik RS”, br. 69/2010, 101/2010, 53/2011, 22/2012, 121/2012, 42/2014, 108/2014, 65/2015, 95/2015, 71/2017, 44/2018 – dr. zakon, 63/2018, 96/2019 i 87/2020)

Pravilnik o međunarodnim vozačkim dozvolama („Sl. glasnik RS“, br. 49/2010) 

Pravilnik o vozačkim dozvolama („Sl. glasnik RS“, br. 73/2010, 20/2019, 43/2019 i 128/2020)

Pravilnik o načinu smeštaja tereta, njegovog obezbeđivanja i označavanja („Sl. glasnik RS“, br. 13/2013)

Pravilnik o tehničkom pregledu vozila („Sl. glasnik RS“, br. 31/2018 i 70/2018)

Pravilnik o utiskivanju identifikacionih oznaka (Sl. glasnik RS“, br. 11/2020 i 5/2021)

Pravilnik o uslovima i načinu sticanja sertifikata o stručnoj kompetentnosti i kvalfikacione kartice vozača („Sl. glasnik RS“, br. 102/2018)

Pravilnik o uslovima koje mora da ispunjava pravno lice koje vrši profesionalno osposobljavanje vozača („Sl. glasnik RS“, br. 102/2018)

Zakon o ugovorima o prevozu tereta u drumskom saobraćaju

Zakon o ugovorima o prevozu tereta u drumskom saobraćaju („Sl. list SRJ“, br. 26/95 i “Sl. list SCG”, br. 1/2003 – Ustavna povelja)

Zakon o porezu na dobit pravnih lica

Zakon o porezu na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS“, br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 – dr. zakon, 142/2014, 91/2015 – autentično tumačenje, 112/2015, 113/2017, 95/2018, 86/2019 i 153/2020).

Zakon o porezu na dodatu vrednost

Zakon o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 – usklađeni din. izn., 68/2014 – dr. zakon, 142/2014, 5/2015 – usklađeni din. izn., 83/2015, 5/2016 – usklađeni din. izn., 108/2016, 7/2017 – usklađeni din. izn., 113/2017, 13/2018 – usklađeni din. izn., 30/2018 i 4/2019 – usklađeni din. izn., 72/2019, 8/2020 – usklađeni din. izn. i 153/2020)

Zakon o inspekcijskom nadzoru

Zakon o inspekcijskom nadzoru („Sl. glasnik RS“, br. 36/2015, 44/2018 – dr. zakon i 95/2018)