Zakon o ugovorima o prevozu tereta u drumskom saobraćaju(„Sl. list SRJ“, br. 26/95 i "Sl. list SCG", br. 1/2003 - Ustavna povelja)

Štampa