LICENCIRANI ORGANIZATORI PREVOZA U MAKEDONIJI

Napisano .

06  Makedonske kolege su nas savetovale da u cilju smanjenja rizika poslovanja srpski prevoznici povedu računa sa kime ugovaraju prevoze. Naime, prema makedonskom zakonodavstvu delatnost organizacije prevoza pored licenciranih prevoznika mogu da obavljaju samo pravna lica koja poseduju licencu organizatora prevoza. U ovom trenutku, Udruženje ne raspolaže podatkom o licenciranim prevoznicima ali poseduje podatak – spisak 36 pravnih lica koja imaju licencu organizatora prevoza i koja ispunjavaju uslov finansijske osposobljenosti, i to u iznosu od 100.000,00 evra.

Štampa