bsec urta105  uetr  komora logo 48
  • Početak
  • VESTI
  • UČEŠĆE CIVILNOG DRUŠTVA U DONOŠENJU I PRAĆENJU PRIMENE PROPISA

UČEŠĆE CIVILNOG DRUŠTVA U DONOŠENJU I PRAĆENJU PRIMENE PROPISA

grbsrb

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije saopštila je da je Vlada na sednici održanoj 26. avgusta usvojila „Smernice za uključivanje organizacija civilnog društva u proces donošenja propisa" (Zaključak 05 broj 011-8872/2014).

 U saopštenju se, između ostalog, navodi da je svrha pomenutih smernica, koje su usvojene na predlog Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom, usmeravanje rada organa državne uprave u pogledu uključivanja organizacija civilnog društva u postupke pripreme, donošenja i praćenja primene propisa, u cilju obezbeđivanja njihove delotvorne i efikasne primene.

Organizacijama civilnog društva, u smislu ovog dokumenta, smatraju se: udruženja, zadužbine, fondacije, sindikati, komore, konferencije univerziteta odnosno akademija strukovnih studija, i druge organizacije čiji su ciljevi i aktivnosti usmerene na ostvarivanje javnog interesa.

Osnovni ciljevi Smernica jesu dalje unapređenje učešća organizacija civilnog društva u procesima pripreme, donošenja i praćenja primene propisa kojima se uređuju pitanja i zauzimaju stavovi od javnog interesa, pri čemu nivoi tog učešća mogu obuhvatiti informisanje, savetovanje, uključivanje i partnerstvo.

Preporučeni principi u skladu sa kojima treba da se obavlja uključivanje organizacija civilnog društva jesu njihovo aktivno učešće u svim fazama procesa donošenja propisa, uzajamno poverenje između organa državne uprave i organizacija civilnog društva, otvorenost i odgovornost, delotvornost, efikasnost i ekonomičnost.

Vlada je tekstom Smernica preporučila da se, pored organa državne uprave, i organi autonomne pokrajine i organi jedinica lokalne samouprave pridržavaju načela navedenih u tom dokumentu u procesu donošenja propisa.

Tekst „Smernica za uključivanje organizacija civilnog društva u proces donošenja propisa", zajedno sa Zaključkom, objavljen je u „Službenom glasniku" Republike Srbije broj 90/2014, kao i na sajtu Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije.

Štampa El. pošta

Srodne vesti