bsec urta105  uetr  komora logo 48

NOVA STARA INICIJATIVA

grbsrb

Udruženje je ponovo pokrenulo inicijativu za izmenu Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza za prevozne i ostale usluge koje su u neposrednoj vezi sa tranzitom dobara.

 

U dopisu upućenom ministru finansija, g. Vujoviću se navodi da saglasno odredbi člana 15. stav 1. Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza, poresko oslobođenje iz člana 24. stav 1. tačka 8) Zakona o porezu na dodatu vrednost, za prevozne i ostale usluge koje su u neposrednoj vezi sa tranzitom dobara, obveznik može da ostvari ako poseduje:
1) dokument na osnovu kojeg se vrši usluga prevoza, odnosno dokument o vrsti usluge i iznosu sporednih troškova (ugovor, račun i dr.);
2) dokument o izvršenoj usluzi prevoza (CMR, CIM, manifest i dr.);
3) original ili overenu kopiju TIR karneta ili ATA karneta, kojima se dokazuje da su dobra u postupku tranzita prevoznim sredstvima.
Dakle, da bi ostvarilo predmetno poresko oslobođenje obveznik PDV mora posedovati sva tri navedena dokaza, između ostalog i original ili overenu kopiju TIR karneta ili ATA karneta. Na osnovu ovog trećeg navedenog dokaza jasno je da je odredba Pravilnika kojom se propisuju dokazi za ostvarivanje poreskog oslobođenja za promet usluga neposredno povezanih sa tranzitom dobara neprilagođene realnim okolnostima jer se većina tranzitnih postupaka ne odvija na osnovu TIR i ATA karneta, već na osnovu drugih tranzitnih dokumenata. Strogo formalno tumačenje ove odredbe vodi ka tome da je moguće ostvariti poresko oslobođenje samo kod malog broja ovih usluga jer se manji deo tranzitnih postupaka odvija na osnovu TIR i ATA karneta a veći na osnovu drugih tranzitnih dokumenata.
Radi prevazilaženja problema, od ministra finansija se traži da hitno dâ uputstvo poreskim organima da kao dovoljan dokaz da su dobra u tranzitu prihvate prva dva navedena dokumenta (ugovor ili račun, odnosno CMR ili CIM). Ovo iz razloga što nema mesta tvrdnji da su TIR ili ATA karnet neophodni dokazi da su dobra u tranzitu, odnosno tvrdnji da ugovor ili račun, odnosno CMR nisu dovoljni dokazi.
Istovremeno, od ministra finansija se traži da bez odlaganja pristupiti izmenama ove odredbe Pravilnika tako da bude u skladu sa praksom koja podrazumeva da se većina tranzitnih postupaka ne odvija na osnovu TIR i ATA karneta, već na osnovu drugih tranzitnih dokumenata. Konkretno, traži se brisanje tačke 3) u članu 15. stav 1. Pravilnika.
Na kraju ovog dopisa upućenom ministru finansija, g. Vujoviću istaknuto je da ovo nije prvi put da pokrećemo ovu inicijativu ali da verujemo da će, za razliku od prethodnih, u duhu napora koje ova Vlada ulaže da stvori povoljniji privredni ambijent u Srbiji, ovo ministarstvo odgovoriti na naš zahtev.

 

 

Štampa El. pošta

Srodne vesti