DOPUNA PRAVILNIKA O NAČINU DODELE NERASPODELJENIH DOZVOLA

Napisano .

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture doneo je Pravilnik o dopunama pravilnika o načinu dodele neraspodeljenih pojedinačnih dozvola za međunarodni javni prevoz stvari domaćim prevoznicima.

Pravilnik je objavljen u Službenom glasniku RS, broj 61/2015 od 10.7.2015. godine a stupio je na snagu 11. jula 2015. godine.

Pravilnik je dopunjen u delu koji se odnosi na broj dozvola koje se mogu dodeliti prevozniku, i to vraćenih kritičnih dozvola koje nisu iskorišćene i overene. Broj dodeljenih dozvola može biti i veći od dva, koliko je do ovih dopuna iznosio, ako je broj vraćenih kritičnih dozvola koje nisu iskorišćene i overene određenog kontingenta veći od broja zahtevanih dozvola iz tog kontingenta, i u tom slučaju se podnosiocu zahteva može dodeliti onaj broj dozvola koji je dobijen množenjem koeficijenta 0,2 sa brojem teretnih vozila u njegovom voznom parku, prethodno umanjenim za broj dodeljenih CEMT dozvola.

Pravilnik je dopunjen i odredbom da se dozvola može dodeliti i kada podnosilac zahteva nije vratio prethodno dodeljene mu dozvole ako su ispunjeni sledeći uslovi: da od dana njihovog preuzimanja nije proteklo više od 30 dana, da je broj vraćenih kritičnih dozvola koje nisu iskorišćene i overene veći od broja zahtevanih dozvola i da je uz zahtev za dodelu dozvola dostavljen CMR i JCI koji se odnose na dodeljene dozvole po poslednjem podnetom zahtevu.

Pravilnik možete preuzeti na strani PROPISI.

 

Štampa