bsec urta105  uetr  komora logo 48
  • Početak
  • VESTI
  • IZMENA UREDBE O NAKNADI TROŠKOVA I OTPREMNINA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA

IZMENA UREDBE O NAKNADI TROŠKOVA I OTPREMNINA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA

grb srb Vlada Republike Srbije donela je Uredbu o izmenama i dopunama Uredbe o naknadi troškova i otpremnina državnih službenika i nameštenika. Uredba je objavljena u Sl. glasniku RS broj 84/15 od 6. oktobra, a stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja tj. 14. oktobra 2015. godine.

Najznačajnija izmena koju je ova Uredba donela je ukidanje Spiska dnevnica po stranim državama. Umesto toga, propisan je jedinstven iznos dnevnice od 15 evra na svaka 24 časa provedena u inostranstvu. 
Nezavisno od novih pravila koja će se svakako u potpunosti primenjivati na državne službenike i nameštenike, privredni subjekti i dalje imaju pravo da svojim opštim aktom i ugovorom o radu urede pitanja u pogledu nadoknade troškova za službeni put u zemlji i  inostranstvu.
Zbog neutvrđenog iznosa na koji Zakon o porezu na dohodak građana članom 18. ukazuje: “porez se ne plaća na dnevnice do iznosa propisanog od strane nadležnog državnog organa”, u dosadašnjoj praksi pojedini državni organi, institucije, stručna literatura i knjigovođe su kao neoporezive iznose dnevnica uzimali iznose propisane Uredbom. Naime, kako državni organ od dana donošenja Zakona o porezu na dohodak građana do danas nije propisao odnosno utvrdio neoporeziv iznos za službeni put u inostranstvo, kao što je jasno propisao odnosno utvrdio neoporeziv iznos troškova za službeni put u zemlji – dnevnice u zemlji a koji iznosi 2.168 dinara, što po današnjem kursu iznosi 18eur, Udruženje je hitno uputilo Inicijativu Ministarstvu finansija za propisivanje odnosno utvrđivanje  neoporezivog iznosa dnevnica (dopis možete preuzeti OVDE).
Propisivanjem odnosno utvrđivanjem neoporezivog iznosa dnevnica za službeni put u inostranstvo bi se izbegla dalja neizvesnost i nepoznanica kako za prevoznike tako i za kontrolne organe u postupku obračuna dnevnica i sagledavanja da li postoji obaveza plaćanja poreza.  
Važno je napomenuti je članom 101. Zakona o porezu na dohodak građana definisano da se porez obračunava u skladu sa propisima koji važe na dan isplate, te opreza radi, ukoliko imate obračunatih a neisplaćenih obaveza za naknadu troškova zaposlenima za vreme provedeno na putu u inostranstvu, iste isplatite pre 14.10.2015. kako biste izbegli eventualne naknadne obaveze oporezivanja.

Štampa El. pošta

Srodne vesti