bsec urta105  uetr  komora logo 48
  • Početak
  • VESTI
  • IZMENJEN NAČIN I POSTUPAK OSTVARIVANJA PORESKIH OSLOBOĐENJA KOD PDV

IZMENJEN NAČIN I POSTUPAK OSTVARIVANJA PORESKIH OSLOBOĐENJA KOD PDV

05 U Službenom glasniku RS, broj 86/2015 od 14/10/2015 objavljen je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza. Pravilnik je stupio na snagu 15.10.2015. godine.

U Pravilniku o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza (dalje: Pravilnik), promenjen je član 2. Novim članom 2. propisano je da poresko oslobođenje iz člana 24. stav 1. tačka 1) Zakona, za prevozne i ostale usluge koje su povezane sa uvozomdobara, obveznik može da ostvari ako poseduje dokaze da je vrednost tih usluga sadržana u osnovici za obračunavanje PDV pri uvozu dobara.

Dokazima se smatraju:

1) dokument o vrsti sporednog troška i iznosu naknade za taj trošak (račun ili drugi dokument koji služi kao račun, izdat u skladu sa Zakonom);

2) dokument o izvršenoj usluzi prevoza (CMR, CIM, manifest i dr.).

Uslugom prevoza koja je povezana sa uvozom dobara iz člana 24. stav 1. tačka 1) Zakona smatra se usluga prevoza dobara od državne granice do prvog odredišta u Republici Srbiji u smislu člana 19. stav 3. Zakona.

U računu, koji se izdaje za uslugu prevoza, posebno se iskazuju naknada za prevoz izvršen van teritorije Republike Srbije i naknada za prevoz izvršen na teritoriji Republike Srbije.

Obveznikom koji vrši usluge prevoza dobara, u smislu ovog pravilnika, smatra se obveznik koji faktički vrši prevoz dobara, kao i svaki drugi obveznik koji se obavezao da će izvršiti prevoz dobara.

Dalje, izmenjen je član 14. Pravilnika. Novim članom 14. propisano je da poresko oslobođenje iz člana 24. stav 1. tačka 8) Zakona, za prevozne i ostale usluge koje su u vezi sa izvozomdobara, obveznik može da ostvari ako poseduje:

1) dokument na osnovu kojeg se vrši usluga prevoza, odnosno druga usluga i u kojem je iskazan iznos naknade za tu uslugu (račun ili drugi dokument koji služi kao račun, izdat u skladu sa Zakonom);

2) dokument o izvršenoj usluzi prevoza (CMR, CIM, manifest i dr.).

Izuzetno, poresko oslobođenje iz člana 24. stav 1. tačka 8) Zakona, za prevozne usluge koje su u vezi sa izvozom dobara, a koje se vrše na teritoriji Republike Srbije od mesta utovara do mesta pretovara, obveznik može da ostvari ako poseduje:

1) dokument na osnovu kojeg se vrši usluga (račun ili drugi dokument koji služi kao račun, izdat u skladu sa Zakonom);

2) carinsku deklaraciju za postupak tranzita.

Uslugom prevoza koja je u vezi sa izvozom dobara iz člana 24. stav 1. tačka 8) Zakona smatra se usluga prevoza dobara od mesta utovara do državne granice.

U računu, koji se izdaje za uslugu prevoza, posebno se iskazuju naknada za prevoz izvršen na teritoriji Republike Srbije i naknada za prevoz izvršen van teritorije Republike Srbije.

Takođe, izmenjen je i član 15. Pravilnika, kojim je propisano da poresko oslobođenje iz člana 24. stav 1. tačka 8) Zakona, za prevozne i ostale usluge koje su u vezi sa tranzitomdobara, obveznik može da ostvari ako poseduje:

1) dokument na osnovu kojeg se vrši usluga prevoza, odnosno druga usluga i u kojem je iskazan iznos naknade za tu uslugu (račun ili drugi dokument koji služi kao račun, izdat u skladu sa Zakonom);

2) dokument o izvršenoj usluzi prevoza (CMR, CIM, manifest i dr.).

Izuzetno, ako se tranzit dobara vrši dalekovodima, cevovodima ili na sličan način, poresko oslobođenje obveznik može da ostvari ako poseduje:

1) dokument na osnovu kojeg se vrši tranzit dobara (ugovor, račun i dr.);

2) potvrdu nadležnog carinskog organa o izvršenom tranzitu dobara.

Uslugom prevoza koja je u vezi sa tranzitom dobara iz člana 24. stav 1. tačka 8) Zakona smatra se usluga prevoza koja se vrši od mesta ulaska do mesta izlaska na državnoj granici.

U računu, koji se izdaje za uslugu prevoza, posebno se iskazuju naknada za prevoz izvršen van teritorije Republike Srbije i naknada za prevoz izvršen na teritoriji Republike Srbije.

Izmenjen je i član 16. Pravilnika, kojim je propisano da poresko oslobođenje iz člana 24. stav 1. tačka 8) Zakona, za prevozne i ostale usluge koje su u vezi sa privremenim uvozom dobara, obveznik može da ostvari ako poseduje:

1) dokument na osnovu kojeg se vrši usluga prevoza, odnosno druga usluga i u kojem je iskazan iznos naknade za tu uslugu (račun ili drugi dokument koji služi kao račun, izdat u skladu sa Zakonom);

2) dokument o izvršenoj usluzi prevoza (CMR, CIM, manifest i dr.).

Uslugom prevoza koja je u vezi sa privremenim uvozom dobara iz člana 24. stav 1. tačka 8) Zakona, smatra se usluga prevoza dobara od državne granice do prvog odredišta u Republici Srbiji u smislu člana 19. stav 3. Zakona.

U računu, koji se izdaje za uslugu prevoza, posebno se iskazuju naknada za prevoz izvršen van teritorije Republike Srbije i naknada za prevoz izvršen na teritoriji Republike Srbije.

 

Štampa El. pošta

Srodne vesti