bsec urta105  uetr  komora logo 48
mt zabrane baner 728

POZIV ZA JAVNU RASPRAVU O PREDNACRTU STATUTA

05 Na osnovu člana 55. Statuta Udruženja, Statutarna komisija je na svojoj sednici održanoj 5. novembra 2015. godine, na osnovu odluke predsednika Udruženja o pokretanju postupka donošenja izmena i dopuna Statuta, izradila prednacrt novog Statuta i uputila ga na javnu raspravu koja se sprovodi od 6. do 23. novembra 2015. godine.

Obrazloženje:

Na osnovu člana 55. st. 1. i 2. Statuta Udruženja, predsednik Udruženja doneo je dana 2. novembra 2015. godine odluku o pokretanju postupka donošenja izmena i dopuna Statuta sa sledećim obrazloženjem:

• Potrebno je inovirati i modernizovati MISIJU, VIZIJU i CILJEVE Udruženje;
• Neophodno je dopuniti ciljeve novim ciljem koji će predstavljati osnov za delovanje Udruženja na planu ekonomskih i socijalnih sloboda i prava članova, zaštite ekonomskog i socijalnog položaja članova kao poslodavaca, zaštite privatnog vlasništva, poboljšanja uslova rada, razvoja kulture pregovaranja, podsticanja mirnog rešavanja radnih sporova, jačanja bipartitne i tripartitne saradnje i razvoja socijalnog dijaloga;
• Po uzoru na organizacije slične Udruženju, poželjno je na neki način istaći ulogu osnoviča Udruženja i uvesti institut počasnog predsednika;
• U cilju jačanja položaja i uticaja Udruženja neophodno je obezbediti osnov da u radu pojedinih organa Udruženja, najprikladnije je da to bude Upravni odbor, učestvuju i lica koja nisu članovi Udruženja ali svojim znanjem, zvanjem i položajem mogu doprineti ostvarenju ciljeva Udruženja;
• Izmeniti ovlašćenja Predsednika tako da odgovaraju praksi koju Udruženje ima praktično od osnivanja a koja podrazumeva da se predsednik ne bavi rukovođenjem i zastupanjem Udruženja.
Odluka o pokretanju postupka donošenja Statuta, zajedno sa obrazloženjem, upućena je Statutarnoj komisiji. U skladu sa članom 41. stav 3. tačka 2) Statuta, Statutarna komisija pripremila je prednacrt Statuta i, u skladu sa članom 55. stav 3. Statuta, uputila ga na javnu raspravu.
Javna rasprava sprovešće se u periodu od 6. do 23. novembra 2015. godine. Pozivamo sve članove da učestvuju u javnoj raspravi i upute svoje primedbe, sugestije i predloge na prednacrt Statuta u definisanom periodu.
Prednacrt statuta možete preuzeti OVDE.
Nakon sprovedene rasprave i razmatranja prispelih stavova i primedbi, Statutarna komisija će utvrditi nacrt Statuta i uputiće ga Skupštini na razmatranje i usvajanje.

Štampa El. pošta

Srodne vesti