bsec urta105  uetr  komora logo 48

KONTROLA PLAĆANJA PUTARINE U MAĐARSKOJ

59 Ambasada Republike Srbije u Budimpešti putem otvorenog telegram nas je obavestila da je primila notu Ministarstva spoljnih poslova i spoljne trgovine Mađarske kojom se obaveštava da su "upozorenja" o retroaktivnoj kontroli drumarina izdali županijski organi, kao i da ono nije bilo u skladu sa mađarskim propisima zbog čega je ova odluka hitno povučena iz upotrebe.

Ipak, iz informacije se ne može zaključiti da u budućnosti mađarski nadležni organi neće obezbediti zakonitost sprovođenja postupka rektroaktivne kontrole.

U ovom trenutku, razlozi obustavljanja retroaktivne kontrole ostavljaju prostor da se ova situacija razume tako da srpski prevoznici koji su kažnjeni za prekršaj učinjen u prošlom vremenu, imaju osnovano pravo žalbe sa zahtevom za povraćaj naplaćenog iznosa novčane kazne. Koristimo ovu priliku i da vas obavestimo da Udruženje preduzima aktivnosti na pronalaženju zakonskih zastupnika – advokata u Mađarskoj koji bi pomogli članovima kojima je kazna neosnovano naplaćena. Takođe, molimo sve članove koji su retroaktivno kažnjeni za ne plaćanje putarine da Udruženju dostave (u elektronskoj formi) dokumenta o kažnjavanju.

U otvorenom telegramu Ambasade se ističe da je PLAĆANJE PUTARINE OBAVEZNO PRE POČETKA KORIŠĆENJA PUTA i da je i naknadno plaćanje putarine (npr. na 10. ili 15. kilometru puta), prema Uredbi 36/2007 Ministarstva privrede i Zakonu o drumarini br. LXVII iz 2013. god, prekršaj.

Ambasada dalje podseća da je novi sistem elektronske naplate putarine u Mađarskoj otpočeo sa radom 1.7.2013. godine i da se informacije o načinima i mestima naplate putarine (na mađarskom, engleskom, nemačkom i drugim jezicima) nalaze na internet stranici www.hu-go.hu. Na ovoj stranici nalaze se i informacije o visini kazne u odnosu na kategoriju vozila i vrstu prestupa (www.hu-go.hu/articles/article/penalty) gde je napisano da se kazna naplaćuje i u slučajevima naknadnog plaćanja putarine, plaćanje putarine za nižu kategoriju od stvarne, kao i zbog neplaćanja zbog  kvara automatske jedinice za naplatu putarine s obzirom da je putarinu moguće platiti i preko interneta.

Skrećemo pažnju da i skretanje sa itinerera koji vozač dobija prilikom plaćanja putarine predstavlja prekršaj. Praktično, ukoliko iz nekog razloga dođe do promene itinerera, pri čemu se koristi alternativni put sa naplatom putarine, vozač je u obavezi da plati putarinu pre početka korišćenja tog puta. U suprotnom, sistem za nadzor registruje korišćenje puta bez plaćanja putarine a inspekcijski organi pokreću prekršajni postupak.

 

Štampa El. pošta

Srodne vesti