bsec urta105  uetr  komora logo 48

NOVINE U VEZI RADNE KNJIŽICE

12

Odredbom člana 116.(s) stav 1.Zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 75/2014)propisano je da sa 1.1.2016. godinom prestaje da važe odredba člana 204.Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013- dalje: Zakon), kojom je uređeno pitanje radne knjižice, kao i Pravilnik o radnoj knjižici ("Sl. glasnik RS", br. 17/97).

Istim članom u stavu 2. propisano je da radne knjižice izdate zaključno sa 31.12.2015. godine nastavljaju da se koriste kao javne isprave, a podaci upisani u te knjižice mogu da služe kao dokaz za ostvarivanje prava iz radnog odnosa i drugih prava u skladu sa zakonom.

Iz Fonda podsećaju da je članom 116 Zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu propisano da član 204 Zakona o radu i Pravilnik o radnoj knjižici prestaju da važe od 1. januara 2016. godine.

- S obzirom na navedeno, ne postoji pravni osnov da se od 1. januara 2016. godine izdaju duplikati radnih knjižica, niti da se unose bilo kakvi podaci u radne knjižice izdate zaključno sa 31.12.2015. godine - kažu u Fondu PIO.

Poslodavac je dužan da za zaposlenog s kojim je zasnovao radni odnos posle 1. januara 2016. godine, ili kome prestane radni odnos posle tog datuma, podnese Jedinstvenu prijavu na obavezno socijalno osiguranje (obrazac M) u skladu sa Zakonom o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja.

Takođe je predviđen unos podataka u Jedinstvenu bazu Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja.

U jedinstvenu prijavu se unose svi podaci koji su se ranije unosili u radnu knjižicu i, samim tim, nalaze se u matičnoj evidenciji Fonda PIO.

Ukoliko su zaposlenima potrebni dokazi o podacima iz osiguranja, mogu dobiti uverenje u Fondu PIO o svim periodima zaposlenja, odnosno osiguranja.

Poslodavac jedinstvenu prijavu na obavezno socijalno osiguranje podnosi neposredno preko Portala CROSO u elektronskom obliku ili sa dokazima o zasnivanju ili prestanku radnog odnosa dolazi na šalter RFPIO ili RFZO kako bi ove organizacije umesto njega podnele ovu prijavu u elektronskom obliku preko Centralnog registra i podatke iz nje evidentirale u svojim evidencijama.

Ukoliko poslodavac Jedinstvenu prijavu podnosi preko šaltera RFPIO ili RFZO, ove organizacije su dužne da mu izdaju potvrdu o prijemu Jedinstvene prijave na obrascu M-A.

Prijave i ođave zaposlenih, kao i prijave promena koje se odnose na osiguranje, realizuju se kroz jedinstvenu M prijavu već nekoliko godina, tako da se ne radi o novom načinu evidentiranja podataka iz osiguranja.

Poslodavci su već prešli na takav način rada, a u bazama Fonda PIO i Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja nalaze se svi podaci koji bi se inače registrovali u radnim knjižicama, kažu u Fondu.

Radna knjižica kao dokument prestala je da važi od 1. januara, budući da se svi podaci iz nje mogu naći u elektronskoj formi u Centralnom registru u fondu PIO, rekli su ranije predstavnici Ministarstva za rad ističući da je ona time postala nepotrebna, zastarela i predstavlja višak papirologije.

To je kako su istakli, dobra odluka koja nema nikakvih nikakvih negativnih posledica, s obzirom na to da su u međuvremenu svi organi i organizacije uskladili svoje propise.

Predviđeno je da se radna knjižica kao dokument može i dalje u nekim slučajevima koristiti kao dokaz prethodnog perioda, podataka iz same radne knjižice, ali unošenje novih podataka u nju jednostavno nije više potrebno.

Izvor: Tanjug

Štampa El. pošta

Srodne vesti