bsec urta105  uetr  komora logo 48

POVRAĆAJ PDV IZ HRVATSKE

Povraćaj PDV-a za isporučena dobra ili izvršene usluge u Hrvatskoj, ukoliko su ta dobra ili usluge korišćene u svrhu obavljanja privredne delatnosti, moguće je izvršiti počevši od 8. oktobra 2015! Period za povraćaj PDV-a  mora obuhvatiti najmanje tri meseca za redom, a može se odnositi najviše na jednu kalendarsku godinu.

Ovaj period može biti i kraći ukoliko se odnosi na kraj kalendarske godine (npr. novembar i decembar). Poreski obveznik podnosi zahtev za povraćaj PDV-a Ministarstvu finansija – Poreznoj upravi, Područnom uredu Zagreb, Avenija Dubrovnik 32, 10000 Zagreb. Zahtev za povraćaj PDV-a podnosi se najkasnije do 30. juna kalendarske godine nakon završetka kalendarske godine na koju se zahtev odnosi. Dokumentacija potrebna za podnošenje zahteva je sledeća:

1. Obrazac ZP PDV (Zahtev za povrat PDV-a)

Obrazac ZP PDV možete preuzeti na zvaničnoj internet prezentaciji Porezne uprave (preuzmi dokument).

Prilikom obrade prvog zahteva Ministarstvo finansija Republike Hrvatske – Porezna uprava, Područni ured Zagreb će podnosiocu zahteva dodeliti jedinstveni identifikacioni broj, ako ga porezni obveznik već ne poseduje. Dodeljeni identifikacioni broj podnosilac zahteva je obavezan da upiše pri podnošenju zahteva za povrat PDV-a u obrazac na za to predviđeno mesto.

2. Potvrda Poreske uprave u kojoj je registrovan poreski obveznik

Poreski obveznik svoj porezni status dokazuje potvrdom Poreske uprave države u kojoj je registrovan kao poreski obveznik. Potvrda mora obuhvatiti razdoblje za koje se traži povraćaj PDV-a, ne sme biti starija od šest meseci, i mora sadržati sledeće podatke:

naziv i adresu poreske uprave kod koje je podnosilac zahteva registrovan kao obveznik poreza na promet, odnosnoPDV-a

  • ime i prezime ili naziv firme poreskog obveznika, delatnost i adresu prebivališta odnosno sedišta poreskog obveznika
  • zjavu da je poreski obveznik upisan u registar poreskih obveznika poreza na promet, odnosno PDV-a
  • datum izdavanja potvrde
  • potpis i pečat

Uz zahtev za povraćaj PDV-a prilažu se originali računa po kojima se traži povraćaj PDV-a, a koji moraju sadržati sve podatke iz člana 79. stav 1. hrvatskog Zakona o PDV-u. Podnosilac zahteva na poleđini zahteva pravi specifikaciju računa po kojima zahteva povraćaj PDV-a. Zakon o PDV-u Republike Hrvatske preuzmite OVDE.

Nakon odobrenog povrata PDV-a Porezna uprava poništava originalne račune pečatom sa natpisom „iskorišteno pravo na povrat PDV-a“ i vraća ih poreskom obvezniku.

Zahtev za povraćaj PDV-a u ime poreskog obveznika može podneti i njegov punomoćnik, s tim da punomoćnik poreskog obveznika mora biti hrvatski poreski obveznik. Ukoliko zahtev podnosi punomoćnik poreskog obveznika potrebno je dostaviti pored zahteva i punomoćje poreskog obveznika.

Porezna uprava donosi rešenje u roku od osam meseci od datuma prijema zahteva za povraćaj PDV-a i uplaćuje traženi iznos na tekući račun podnosioca zahteva koji u zahtevu naznači poreski obveznik odnosno njegov punomoćnik, ili na račun punomoćnika.

Troškove platnog prometa za doznačeni iznos PDV-a na bankovni račun snosi podnosilac zahteva.

Ako Porezna uprava ospori zahtev u celosti ili delimično, izdaje rešenje o odbijanju zahteva za povrat PDV-a ili donosi rešenje o novoutvrđenom iznosu PDV-a za povrat.

Porezni obveznik ima pravo žalbe na rešenje o odbijanju zahteva ili na rešenje o novoutvrđenom iznosu za povrat PDV-a.

Ako je PDV vraćen, a naknadno se ispostavi da su podaci iz zahteva netačni, porezni obveznik je obvezan da vrati isplaćeni iznos.

Štampa El. pošta

Srodne vesti