bsec urta105  uetr  komora logo 48

KONTROLNE LISTE

05  Zakon o inspekcijskom nadzoru ("Sl. glasnik RS", br. 36/2015 - dalje: Zakon) stupio je na snagu 29. aprila 2015. godine, a u punoj primeni je od 30. aprila 2016. godine.
Zakon propisuje da je inspekcija dužna da sačini obrasce kontrolne liste iz svoje oblasti inspekcijskog nadzora, objavi ih na svojoj internet stranici i primenjuje u postupku redovnog inspekcijskog nadzora.

Kaznenim odredbama Zakona propisano je da će se novčanom kaznom od 120.000 do 150.000 dinara kazniti za prekršaj rukovodilac inspekcije ako inspekcija ne sačini kontrolne liste iz svoje oblasti inspekcijskog nadzora, ne primenjuje ih i ne objavi ih na svojoj internet stranici.
U skladu sa Zakonom kontrolne liste su dokumenti koji sadrže spisak prioritetnih pitanja, provere i drugih radnji za koje je inspekcija ovlašćena, određenih prema težini mogućih štetnih posledica u određenoj oblasti saglasno pravilima o proceni rizika, predmetu i obimu provere.
Pomoću kontrolnih listi procenjuje se stepen rizika i meri se nivo usklađenosti poslovanja i postupanja nadziranih subjekata sa Zakonom i drugim propisom, što predstavlja jedan od pokazatelja delotvornosti inspekcijskog nadzora.
Po završetku inspekcijskog nadzora, kontrolna lista čini sastavni deo zapisnika.
Kontrolne liste odeljenja za inspekcijske poslove drumskog saobraćaja Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture možete preuzeti ovde.
Kontrolne liste inspekcije Ministarstva rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja možete preuzeti ovde.
Kontrolne liste poreske inspekcije možete preuzeti ovde.
Na sajtu Koordinacione komisije za inspekcijski nadzor nalaze se i druge do sada objavljene liste, a možete ih pronaći ovde.

Štampa El. pošta

Srodne vesti