REZULTATI MEŠOVITE KOMISIJE SA REPUBLIKOM GRČKOM

Napisano .

U Beogradu je 23. i 24. maja 2017. godine održan sastanak srpsko-grčke Mešovite komisije za međunarodni drumski saobraćaj.

Dve strane su razmenile informacije u vezi sa pitanjem naplate dažbina kojima podležu vozila registrovana na teritoriji jedne strane prilikom obavljanja prevoza na teritoriji druge strane, odnosno pitanje naknada za korišćenje puteva u Republici Srbiji i carinske takse u Republici Grčkoj. Grčka strana je informisala srpsku stranu da sva strana vozila plaćaju carinsku taksu od 100 evra ukoliko se koriste dozvole sa naknadom, na osnovu nacionalnog propisa.

Srpska strana je predložila recipročno oslobađanje srpskih i grčkih prevoznika od plaćanja prethodno pomenutih dažbina, što nije prihvaćeno od grčke strane. Pored toga, srpska strana je insistirala na značajnom povećanju postojećih kontingenata dozvola i to pre svega bilateralnih dozvola i dozvola iz/za treće zemlje, što je grčka strana odbila pozivajući se na statističke podatke o robnoj razmeni koji ukazuju da postojeći kontingenti u velikoj meri premašuju potrebu za prevozom tereta. Grčka strana je na osnovu toga predložila čak i značajno smanjenje postojećih kontingenata bilateralnih i dozvola za/iz treće zemlje.
Nakon duge diskusije, dve strane nisu došle do dogovora o promeni broja dozvola i zaključile su da nastave sa razmenom istih i to:

 Za srpske prevoznike   Za grčke prevoznike 
 13000 bilateralnih dozvola bez naknade  8000 bilateralnih dozvola uz plaćanje naknade za korišćenje puteva
 3000 tranzitnih dozvola uz plaćanje naknade  34000 tranzitnih dozvola uz plaćanje naknade za korišćenje puteva
 12000 lučkih dozvola uz plaćanje naknade  24000 tranzitnih dozvola bez plaćanja naknade za korišćenje puteva
 3000 lučkih dozvola bez plaćanja naknade  
 215 iz ili za treće države bez plaćanja bez plaćanja naknade  

Dve strane su razmotrile pitanje korišćenja "lučke dozvole" i saglasile se da ova dozvola omogućava obavljanje bilateralnog prevoza između dve zemlje koji kao mesto utovara ili istovara imaju luku. Ova dozvola se daje na kontrolu kontrolnim organima u luci. Pored toga, dve strane su konstatovale da je neprihvatljivo veliko zadržavanje na graničnim prelazima, naročito u slučajevima fitosanitarnih inspekcijskih nadzora. Povodom toga, obe strane će se obratiti nadležnim organima u cilju prevazilaženja ovog problema.

Pored toga, dve strane su potvrdile da dozvole za svaku tekuću godinu važe do 31. januara naredne godine.

Štampa