bsec urta105  uetr  komora logo 48
mt zabrane baner 728

ADR SERTIFIKAT

Početak primene (22. maj 2011. godine) novog Zakona o transportu opasnog tereta („Službeni glasnik RS“, br. 88/2010, u daljem tekstu: Zakon) otvorio je pitanje obaveznosti posedovanja Sertifikata o odobrenju za vozila sa ceradom.

S jedne strane postoji stav pojedinih eksperata iz oblasti prava i oblasti transporta opasnih tereta da iz odredaba Zakona proizilazi da, počevši od 22. maja 2011. godine, Sertifikat o odobrenju za vozilo nije potreban za vozila sa ceradom. Informacije koje su dobijene od kolega iz drugih država potvrđuju ovaj stav.

S druge strane, pojedina tela ovlašćena za ocenjivanje usaglašenosti vozila za transport određenog opasnog tereta u Republici Srbiji, koja su dužna da izdaju Sertifikat o odobrenju za vozilo u skladu sa ADR, i nakon 22. maja 2011. godine nastavila su da izdaju Sertifikat o odobrenju za vozila sa ceradom. Osim toga, značajan broj naručioca transporta opasnog tereta i dalje zahtevaju da sva vozila poseduju Sertifikat o odobrenju za vozila.

U cilju rešavanja dileme u vezi sa obavezom posedovanja Sertifikata o odobrenju za vozilo, Udruženje se obratilo nadležnom ministarstvu, Ministarstvu za infrastrukturu i energetiku tražeći tumačenje odredaba Zakona.
Prema tumačenju nadležnog ministarstva, Sertifikat o odobrenju za vozilo za transport određenog opasnog tereta se izdaje isključivo za:

- "ЕX/II vozilo" ili "ЕX/III vozilo" označava vozilo namenjeno za transport eksplozivnih materija i predmeta (Klasa 1);

- "FL vozilo" označava
(a) vozilo namenjeno za transport tečnosti sa tačkom paljenja do najviše 60°C (sa izuzetkom dizel goriva koje zadovoljava standard EN 590: 2004, gasnog ulja i ulja za grejanje (lako) – UN br. 1202 – sa tačkom paljenja kao što je to specificirano u EN 590: 2004) u vozilima-cisternama ili demontažnim cisternama kapaciteta iznad 1m3 ili u kontejner-cisternama ili u prenosivim cisternama kapaciteta iznad 3m3,
(b) vozilo namenjeno za transport zapaljivih gasova u vozilima-cisternama ili demontažnim cisternama kapaciteta iznad 1m3 ili u kontejner-cisternama, prenosivim cisternama ili gasnim kontejnerima sa više elemenata (MEGC) kapaciteta iznad 3m3,
(c) baterijsko vozilo namenjeno za transport zapaljivih gasova, ukupnog kapaciteta iznad 1m3;

- "OX vozilo": označava vozilo namenjeno za transport vodonik-peroksida, stabilizovanog ili vodenog rastvora vodonik-peroksida, stabilizovanog sa više od 60% vodonik peroksida (Klasa 5.1, UN br. 2015) u vozilima-cisternama ili demontažnim cisternama kapaciteta iznad 1m3 ili u kontejner-cisternama ili prenosivim cisternama kapaciteta iznad 3m3;

- "ATvozilo ":
(a) označava vozilo, različito od onih deklarisanih kao EX/III, FL ili OX, namenjeno za transport opasnog tereta u vozilima-cisternama ili demontažnim cisternama kapaciteta iznad 1m3 ili kontejner-cisternama, prenosivim cisternama ili gasnim kontejnerima sa više elemenata (MEGC) kapaciteta iznad 3m3,
(b) baterijsko vozilo, različito od onog deklarisanog kao FL vozilo kapaciteta iznad 1m3;

- „MEMU“ ili „Mobilna jedinica za izradu eksploziva“ je jedinica ili vozilo izrađeno kao jedinica, za izrdu i stvaranje eksploziva od onih opasnih materija koje nisu eksplozivi. Jedinica se sastoji od različitih cisterni ili kontejnera za rasuti teret i opreme kao što su pumpe i slična oprema. „MEMU“ može imati posebne komore za pakovane eksplozive. (1.2.1 „ADR 2009“)

Istovremeno, prema tumačenju nadležnog ministarstva, vozila koja prevoze komadni teret (komad za otpremu, Poglavlje 1.2 „ADR 2007“) izuzimajući eksplozive ne zahtevaju Sertifikat o odobrenju za vozilo za transport određenog opasnog tereta. Prevoz eksploziva čiji je klasifikacioni kod „1.4S“ je dozvoljeno voziti bez pomenutog Sertifikata (1.1.3.6. Izuzeća u vezi sa količinama koje se mogu transportovati po transportnoj jedinici „ADR 2007“).

Dakle, može se zaključiti da je Sertifikat o odobrenju za vozilo za transport određenog opasnog tereta potreban uvek kada je u pitanju vozilo cisterna. Za sva ostala vozila (cerada, furgon, hladnjača, platforma i dr.), osim kada se na njima transportuju eksploziv ili demontažne cisterne, kontejner cisterne, prenosive cisterne ili gasni kontejneri određenog kapaciteta Sertifikat o odobrenju za vozilo za transport određenog opasnog tereta nije potreban.

Oznake: ADR

Štampa El. pošta