Hrvatska – Najava pojedinih roba

Carinska uprava Republike Hrvatske je na svojoj zvaničnoj internet prezentaciji objavila novo obaveštenje u vezi sa izmenama u proceduri najave pojedinih roba u Hrvatskoj.

 • Najava pojedine akcizne robe

Obaveznoj najavi podleže sledeća akcizna roba:

 • energenti tarifnih oznaka CN 2710 19 71, 2710 19 75, 2710 19 81, 2710 19 83, 2710 19 85, 2710 19 87, 2710 19 91, 2710 19 93, 2710 19 99, 2709 00 10, 3403 11 00, 3403 19 10, 3403 19 20, 3403 19 80, 3403 91 00, 3403 99 00,
 • proizvodi tarifnih oznaka CN 3814 00 90,
 • proizvodi tarifnih oznaka CN 3826 00 90,
  kada im namena nije pogon ili grejanje (energenti i proizvodi koji ne podležu nadzoru putem EMCS sistema)
 • duvanske sirovine.

Kako Udruženje nije dobilo preciznu instrukciju od strane Uprave carina Hrvatske po pitanju tarifnih oznaka u okviru duvanskih sirovina koje podležu obaveznoj prethodnoj najavi, Udruženje savetuje prevoznike da u slučaju prevoza svih proizvoda koji su u vezi sa duvanom izvrše prethodnu najavu kako se ne bi suočili sa kažnjavanjem od strane carinskih organa Hrvatske.

Od 17. jula 2023. godine Uprava carina Hrvatske izmenila je način dostavljanja najave za prethodno navedenu robu, te je u nastavku dato više informacija o izmenama.

 • Izvoz pojedine robe iz Hrvatske u drugu državu članicu EU / Uvoz pojedine robe u Hrvatsku iz druge države članice EU

Prevoznici koji uvoze/izvoze pojedinu robu koja ne podleže nadzoru putem EMCS sistema u/iz Republike Hrvatske iz/u drugu državu članicu Evropske unije DUŽNI SU da dostave najavu uvoza/izvoza te robe dostavljanjem popunjenog obrasca O-PL najkasnije 24 časa pre unosa/otpreme robe sa teritorije Hrvatske na mejl adresu: ELO@carina.hr.

 • Prevoz robe preko teritorije Hrvatske

U slučaju prevoza preko teritorije Hrvatske pojedine robe koja ne podleže nadzoru putem EMCS sistema, a koja prilikom kretanja između dve države članice Evropske unije samo prolazi preko teritorije Hrvatske, uključujući i izvozna kretanja (u kom slučaju pošiljka ulazi na teritoriju Republike Hrvatske iz druge države članice Evropske unije), prevoznici su DUŽNI da izvrše najavu dostavljanjem popunjenog obrasca O-NK i kopije CMR-a najkasnije 24 časa pre planiranog prevoza robe preko teritorije Hrvatske na mejl adresu graničnog prelaza preko kojeg će roba izaći iz Hrvatske (u slučaju izvoznog kretanja) ili ući na teritoriju Hrvatske. U nastavku su date mejl adrese za slanje najave.

GRANIČNI PRELAZ ADRESA e-POŠTE
RGP Bajakovo elo.Bajakovo@carina.hr
RGP Erdut elo.Erdut@carina.hr
RGP Ilok elo.Ilok@carina.hr
RGP Slavonski Brod elo.SlavonskiBrod@carina.hr
RGP Stara Gradiška elo.StaraGradiska@carina.hr
RGP Županja elo.Zupanja@carina.hr
RGP Ličko Petrovo Selo elo.LickoPetrovoSelo@carina.hr
RGP Luka Rijeka elo.LukaRijeka@carina.hr
RGP Luka Pula-Pola elo.LukaPulaPola@carina.hr
RGP Kamensko elo.Kamensko@carina.hr
RGP Karasovići elo.Karasovici@carina.hr
RGP Metković elo.Metkovic@carina.hr
RGP Vinjani Donji elo.VinjaniDonji@carina.hr

U slučaju EU kretanja robe između dve države članice EU (npr. Italije i Rumunije) a preko teritorije Hrvatske O-NK obrazac i kopiju CMR potrebno je dostaviti na mejl: mejl  elo.EU@carina.hr.

Preporuka Uprave carina Hrvatske je da se prilikom slanja najave u predmetu e-pošte navede registarska oznaka prevoznog sredstva radi ubrzanja postupka. Ukoliko se ista ne navede moguće je da će postupak trajati duže. Na zahtev nadležnih organa prevoznik je dužan dostaviti dokaz o podnetoj najavi kretanja.

Primerak poslate najave sa dokazom o slanju ( O-PL/O-NK i mejl poslat ELO-u) mora pratiti kretanje pošiljke i prema potrebi ista mora biti predočena nadležnim organima na zahtev tokom  kretanja na teritoriji Republike Hrvatske.

Najave se mogu slati 24/7.

Obaveštenje Uprave carina Hrvatske u vezi sa najavom duvanskih sirovina dostupno je OVDE.

Obaveštenje Uprave carina Hrvatske u vezi sa najavom ostale robe koja podleže najavi dostupno je OVDE.

Za prevoz robe bez prethodno dobijenog odobrenja propisane su novčane kazne u iznosu od 60.000 do 2.000.000 kuna.

Zakon o trošarinama možete pogledati OVDE.

Poslednji put ažurirano: 19. 7. 2023.

 • Najava robe koja podleže fitosanitarnoj kontroli (u uvozu u EU ili tranzitu kroz EU)

Za sada nisu dostupni obrasci za prethodnu najavu, već je dovoljno da se roba najavi najmanje 24 časa pre dolaska na granični prelaz slanjem barem fitosanitarnog sertifikata na sledeću mejl adresu: fitoinspekcija.bajakovo@dirh.hr

 • Najava robe koja podleže veterinarskoj kontroli (u uvozu u EU ili tranzitu kroz EU)

Prethodna najava robe koja podleže veterinarskoj inspekciji potrebno je izvršiti najmanje 24 časa pre dolaska na granični prelaz, a prijava se vrši putem sledeće mejl adrese: vgkp.bajakovo@dirh.hr.

Najava se vrši popunjavanjem sledećih obrazaca:

U slučaju neizvršene najave prevoznik će biti sankcionisan.