Sigurno poslovanje

Lista potraživanja

U skladu sa odlukama Upravnog odbora u vezi sa formiranjem liste fizičkih i pravnih lica koja ne izmiruju svoje obaveze, Sekretarijat Udruženja je pripremio neophodne obrasce za sprovođenje ovih odluka.

U svrhu pravljenja liste pravnih lica koja nisu izmirila svoje obaveze prema našim članovima, pripremljen je obrazac – Prijava nenaplaćenih potraživanja koji možete preuzeti na dnu teksta. Po prijemu prijave nenaplaćenih potraživanja, Sekretarijat obaveštava dužnika, pismenim putem o pristigloj prijavi nenaplaćenih potraživanja koja sadrži podatke o: firmi koja je prijavila potraživanja, specifikaciju nenaplaćenih potraživanja koja sadrži broj računa ili CMR-a, datum računa, datum izvršenja usluge, datum valute, iznos računa. Prijavljenom dužniku se ostavlja rok od pet radnih dana da plati sporna potraživanja ili da dokumentovano ospori tačnost navoda u prijavi i to dostavljanjem adekvatnih dokaza. Ukoliko nakon isteka ovog roka dužnik ne izmiri potraživanja ili ih ne ospori, Sekretarijat objavljuje ime dužnika na listi potraživanja i na aplikaciji Udruženja. Ukoliko se potraživanje dokumentovano ospori u celosti, Sekretarijat ne objavljuje prijavljenog dužnika na svojoj internet prezentaciji dok će, ukoliko se potraživanje delimično ospori, Sekretarijat objaviti celokupnu sumu koja je predmet potraživanja uz napomenu koji deo sume je sporan. Period koji protekne od datuma isteka valute do datuma prijave ne sme biti kraći od 30 dana. Podnosilac prijave je u obavezi da u roku od tri dana na obrascu – Opoziv prijave nenaplaćenih potraživanja obavesti udruženje da je naplatio svoja potraživanja ili da je postigao dogovor sa prethodno prijavljenim dužnikom.

Uvidom u ove liste bićete u mogućnosti da delimično smanjite rizike poslovanja izbegavajući komitente koji nisu izmirili dugovanja prema Vašim kolegama.

Obrasci za preuzimanje


Prijava neplaćenih potraživanja
Opoziv prijave neplaćenih potraživanja

 


Prijava nesavesnih postupaka vozača

Usled nedostatka vozačkog kadra prevoznici su u situaciji da zapošljavaju kandidate koji su im se javili bez da imaju vremena i mogućnosti da provere iskustva tih vozača.

Zbog toga je doneta odluka po kojoj svi članovi Udruženja mogu da popune obrazac prijave nesavesnih postupaka vozača i pošalju Sekretarijatu Udruženja. Zainteresovani prevoznici mogu na upit dobiti usmene podatke o vozaču za kog sumnjaju da se nalazi na listi.

Obrazac prijave možete preuzeti OVDE.


Usluge kompanije Coface

Sa ciljem da pomogne svojim članovima u proveri budućih poslovnih partnera i naplati potraživanja Udruženje je potpisalo Memorandum o saradnji sa kompanijom Coface Srbija.

Izbegnite probleme sa naplatom svojih potraživanja.

Kompanija Coface Srbija kao deo globalne mreže Coface, pruža usluge u upravljanju rizicima u Srednjoj i Istočnoj Evropi.

Neke od usluga kompanije Coface Srbija su:

  • Naplata potraživanja bez prethodne naknade za uslugu;
  • Coface pojedinačni izveštaji o firmama (primer izveštaja možete preuzeti OVDE);
  • Coface pečat prevencije na fakturama koji omogućava da se primaoci faktura upoznaju sa posledicama kašnjenja u plaćanju.

Pečat prevencije

Cilj: efikasnija i uspešnija naplata potraživanja od dužnika

Logotip istaknut na fakturi podstiče efikasnije izmirivanje dugovanja i upoznaje primaoce faktura sa posledicama kašnjenja u plaćanju, jer je na njemu naglašeno da kompanija sarađuje sa COFACE-om. Primenjuje se na fakture u elektronskom obliku.

Prednost pečata: pomaže da se smanji broj nenaplaćenih potraživanja, a po tom osnovu se poboljšava likvidnost preduzeća na tržištu i smanjuje se rizik poslovanja. Samim tim, omogućava se održavanje kontinuiteta lanca snabdevanja i poboljšanje celokupne ekonomske produktivnosti.

Naplata potraživanja

Naplata potraživanja esencijalan je deo menadžmenta rizika u kom Coface pomaže svojim klijentima. Zahvaljujući međunarodnoj mreži, pravnom i komercijalnom znanju, Coface može da pruži relevantnu podršku preduzećima koja imaju poteškoća u naplati svojih potraživanja. Glavne prednosti naplate potraživanja odnose se na: optimizovanje upravljanja rizicima, pružanje značajne podrške preduzećima u izazovnim vremenima, mogućnost održavanja kvalitetnih odnosa sa dužnicima te samim tim i mogućnost obnavljanja poslovne saradnje u budućnosti. Poveravajući naplatu potraživanja kompaniji Coface, preduzeća mogu da uštede vreme i fokusiraju se na svoje glavne poslovne aktivnosti.

U nastavku su date cene usluga kompanije Coface Srbija koje je Udruženje obezbedilo za svoje članove.

Tabela 1: Cene i popusti u vezi sa naplatom potraživanja i pečatom prevencije

Naziv proizvoda/usluge CENA POPUST
Naplata potraživanja* U zavisnosti od slučaja 20%
Pečat prevencije** 100 EUR  

*provizija za izvršenu uslugu naplate potraživanja obračunava se na naplaćen iznos

**cena se definiše na mesečnom nivou tokom perioda korišćenja proizvoda. Korišćenje pečata prevencije podrazumeva sklapanje Ugovora o naplati potraživanja sa kompanijom COFACE

Tabela 2: Cene COFACE izveštaja o kompanijama u evrima

Vrsta izveštaja Srbija Ostale zemlje
Snapshot izveštaj 5 6
Snapshot izveštaj sa monitoringom* 6 7

*Monitoring-praćenje firme traje 12 meseci od datuma isporuke izveštaja koji je naručen sa monitoringom

Sve cene izražene su u evrima bez PDV-a i fakturišu se po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan izrade fakture.

Zemlje za koje su dostupni izveštaji su: Albanija, Austrija, Belgija, BiH, Bugarska, Češka, Estonija, Finska, Francuska, Holandija, Hrvatska, Irska, Letonija, Litvanija, Mađaraska, Nemačka, Norveška, Poljska, Portugal, Rumunija, Rusija, S. Makedonija, Slovačka, Slovenija, Srbija, Španija, Švajcarska, Švedska, Ukrajina, Velika Britanija, Argentina, Bolivija, Čile, Dominikanska Republika, Ekvador, Gvatemala, Honduras, Kolumbija, Kostarika, Meksiko, Nikaragva, Peru, Salvador, Urugvaj, USA i Venecuela.

S obzirom na to da provizija za izvršene usluge kompanije Coface zavisi od više faktora, članovi koji su zainteresovani za usluge popunjavanjem Formulara za obračun provizije i slanjem na mejl office@pumedtrans.com mogu dobiti ponudu za konkretan slučaj.


Provera likvidnosti srpskih preduzeća

Imajući u vidu da je jedan od ciljeva Udruženja uspostavljanje usluga koje će doprineti ekonomski održivom poslovanju članova, uspostavljena je nova usluga – provera likvidnosti preduzeća.

Ukoliko želite da izvršite procenu rizika poslovanja sa nekim domaćim preduzećem možete, slanjem upita Sekretarijatu Udruženja u kome navodite naziv i matični broj preduzeća, dobiti informacije o bonitetu (vlasništvo, finansijski izveštaji, prinudna naplata, likvidacija, stečaj, sudski sporovi, povezana lica i sl.). Osim toga, ukoliko je za preduzeće otvoren stečajni postupak u 2014. godini, u mogućnosti smo da Vam pružimo i informaciju da li, u kom roku i kom sudu možete prijaviti svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku.

Za sve informacije u vezi sa ovom uslugom možete se obratiti Sekretarijatu Udruženja.