Lista potraživanja

U skladu sa odlukama Upravnog odbora u vezi sa formiranjem liste fizičkih i pravnih lica koja ne izmiruju svoje obaveze, Sekretarijat Udruženja je pripremio neophodne obrasce za sprovođenje ovih odluka.

U svrhu pravljenja liste pravnih lica koja nisu izmirila svoje obaveze prema našim članovima, pripremljen je obrazac – Prijava nenaplaćenih potraživanja koji možete preuzeti na dnu teksta. Po prijemu prijave nenaplaćenih potraživanja, Sekretarijat obaveštava dužnika, pismenim putem o pristigloj prijavi nenaplaćenih potraživanja koja sadrži podatke o: firmi koja je prijavila potraživanja, specifikaciju nenaplaćenih potraživanja koja sadrži broj računa ili CMR-a, datum računa, datum izvršenja usluge, datum valute, iznos računa. Prijavljenom dužniku se ostavlja rok od pet radnih dana da plati sporna potraživanja ili da dokumentovano ospori tačnost navoda u prijavi i to dostavljanjem adekvatnih dokaza. Ukoliko nakon isteka ovog roka dužnik ne izmiri potraživanja ili ih ne ospori, Sekretarijat objavljuje ime dužnika na listi potraživanja i na aplikaciji Udruženja. Ukoliko se potraživanje dokumentovano ospori u celosti, Sekretarijat ne objavljuje prijavljenog dužnika na svojoj internet prezentaciji dok će, ukoliko se potraživanje delimično ospori, Sekretarijat objaviti celokupnu sumu koja je predmet potraživanja uz napomenu koji deo sume je sporan. Period koji protekne od datuma isteka valute do datuma prijave ne sme biti kraći od 30 dana. Podnosilac prijave je u obavezi da u roku od tri dana na obrascu – Opoziv prijave nenaplaćenih potraživanja obavesti udruženje da je naplatio svoja potraživanja ili da je postigao dogovor sa prethodno prijavljenim dužnikom.

Uvidom u ove liste bićete u mogućnosti da delimično smanjite rizike poslovanja izbegavajući komitente koji nisu izmirili dugovanja prema Vašim kolegama.

Obrasci za preuzimanje


Prijava neplaćenih potraživanja
Opoziv prijave neplaćenih potraživanja