POLJSKA – SENT SISTEM

Uredbom o sistemu nadzora u drumskom transportu robe u Poljskoj koja je stupila na snagu 1. maja 2017. godine, propisana je obaveza najave prevoza pojedinih vrsta robe (akcizna roba, opasan teret is l.) na teritoriji Poljske.

Ovom Uredbom definisane su obaveze za pošiljaoca, primaoca i prevoznika.

U slučaju transporta robe na teritoriji Poljske (DISTRIBUCIJA ROBE ILI IZVOZ) odgovorno lice je pošiljalac koji je dužan da najavi prevoz, odnosno da pre početka transporta dostavi obaveštenje u registar, dobije referentni broj tog obaveštenja i da nakon toga taj referentni broj obezbedi prevozniku.

U slučaju transporta robe iz teritorije jedne od zemalja članica (kupovina robe unutar zajednice) ili sa teritorije neke treće zemlje na teritoriju Poljske (UVOZ) primalac je dužan da dostavi obaveštenje u registar pre početka transporta robe na teritoriji zemlje, kako bi dobio referentni broj tog obaveštenja koji treba da prosledi prevozniku.

U slučaju transporta robe preko teritorije Poljske (TRANZIT) prevoznik mora da dostavi obaveštenje u registar pre početka transporta na teritoriji zemlje, kao i da dobije referentni broj za to obaveštenje. Prilikom podnošenja obaveštenja prevoznik mora da obezbedi sledeće informacije:

 1. podaci o prevozniku, uključujući ime i prezime ili ime, adresu prebivališta ili poslovanja i poreski identifikacioni broj ili broj kojim se pošiljalac može identifikovati za potrebe poreza na promet robe i usluga ili poreza na dodatnu vrednost, ako je potrebno da ga ima;
 2. podaci o pošiljaocu robe, uključujući ime i prezime ili ime i adresu poslovanja ili prebivališta;
 3. podaci o primaocu robe, uključujući ime i prezime ili ime i adresu poslovanja ili prebivališta;
 4. mesto i datum početka transporta robe na teritoriji zemlje;
 5. mesto završetka transporta robe na teritoriji zemlje;
 6. planirani datum završetka transporta robe na teritoriji zemlje.
 7. podaci o robi koja se prevozi, a posebno o vrsti robe, CN oznaci ili podkategoriji po poljskoj klasifikaciji roba i usluga, količini, bruto masi ili zapremini robe;
 8. broj transportnog dokumenta koji prati robu tokom prevoza;
 9. broj dozvole, sertifikata ili licence u smislu Zakona o drumskom saobraćaju, ukoliko je to potrebno;
 10. registarski broj vozila koji prevozi robu.

Udruženje upozorava prevoznike da prilikom najave unesu stvarne datume planiranog ulaska/izlaska vozila, i da se pridržavaju datuma koji su uneli, jer su carinski organi Poljske srpskom prevozniku naplatili novčanu kaznu u iznosu od 2.500 evra jer je vozilo ušlo dan pre dana koji je bio naznačen u najavi.

Prevoznik koji je dobio referentni broj dužan je da ga preda vozaču pre početka transporta robe. Isto važi i za dokument koji zamenjuje obaveštenje i za potvrdu o prijemu dokumenta ili dokumenta koji ukazuje na transport robe između skladišta.

Iz tog razloga, u trenutku otpočinjanja transporta robe, vozač je dužan da poseduje referentni broj, kao i, u slučaju otkaza Sistema Nacionalne Poreske uprave, dokument koji zamenjuje obaveštenje i potvrdu o prijemu dokumenta ili dokument koji ukazuje na transport robe između skladišta. U slučaju da vozač ne dobije referentni broj ili jedan od gore navedenih dokumenata, on je dužan da odbije obavljanje transporta robe.

Važno je da su sve odgovorne strane dužne da dostave i dopune obaveštenja u skladu sa zahtevom da se ažuriraju podaci koji se nalaze u obaveštenju ili u njegovoj dopuni. Svaka promena gore navedenih podataka treba da bude ažurirana, npr. datum početka transporta. Ažuriranje podataka ne odnosi se na podatke koji su vezani za robu koja se transportuje. U slučaju kada nije realizovan transport robe, pošiljalac, primalac ili prevoznik, respektivno treba da ažurira obaveštenje i da pruži informacije o otkazivanju transporta robe.

Prevoznik je dužan da odbije transport robe koja je predmet obaveštenja u slučaju kada ne dobije referentni broj, dokument koji zamenjuje obaveštenje i potvrdu o prijemu dokumenta koji zamenjuje obaveštenje ili dokument koji ukazuje na transport robe između skladišta.

Obaveštenje se podnosi, dopunjuje i ažurira preko portala Carinskih usluga i elektronskih poreza –PUESC, pri čemu su elektronski obrasci za najavu od strane pošiljaoca SENT-100, od strane primaoca SENT-200 a od strane prevoznika SENT-300. Pored pomenutih obrazaca, za vozače postoji poseban obrazac provere trenutnog statusa prijave.

Ukoliko prevoznik ne dostavi obaveštenje i ukoliko se utvrdi da roba nije u skladu sa vrstom, količinom, masom ili zapreminom koja je naznačena u obaveštenju od strane prevoznika kazna u iznosu od 20.000 PLN izriče se prevozniku. Ukoliko prevoznik ne dopuni obaveštenje sa potrebnim podacima biće mu izrečena novčana kazna u iznosu od 5.000 PLN. Za neažuriranje podataka u obaveštenju i za dostavljanje netačnih podataka prevozniku preti novčana kazna u iznosu od 10.000 PLN.

Referentni broj važi 10 dana, nakon čega mora da se produži slanjem novog zahteva.

Spisak robe za koju je obavezna najava, možete pronaći OVDE. (poslednja izmena 12.01.2024.)

Više informacija o SENT sistemu možete pogledati na zvaničnoj internet prezentaciji PUESC u delu SENT-PRZEWOZY KRAJOWE.

Izmene spiska robe koja podleže prethodnoj najavi:

 • Transport TNG-a

Od decembra 2019. godine transport TNG-a podleže spisku robe koju je potrebno prijaviti u SENT sistem. Poljsko Ministarstvo finansija tvrdi da je prijavljivanje prevoza gasa neophodno zbog velike razlike u oporezivanju u zavisnosti od toga u koje svrhe se isti koristi.

 • 3. 2. 2022.:

Od 22. februara 2022. godine spisak robe koja podleže najavi u SENT sistem biće dopunjen.

Od ovog datuma najava u SENT sistem je obavezna i za:

 1. Robu čija je tarifna oznaka 3814 a koja sadrži više od 70% udela naftnog ulja (petroleum oil), osim proizvoda ove tarifne oznake koja sadrže etil alkohol;
  Pošiljke ove vrste robe mase veće od 500 kg ili zapremine veće od 500 litara podležu najavi.
  U slučaju prevoza robe u okviru nekog carinskog postupka ili u slučaju ponovnog izvoza, ukoliko je jedinično pakovanje do 11 litara izuzeto je od najave u SENT sistem.
 • 10. 5. 2022:

Ministarstvo finansija Poljske usvojilo je izmene u vezi dopune spiska robe koja podleže najavi u okviru SENT sistema. Pomenute izmene stupile su na snagu 27. 4. 2022. godine.

Naime, pomenutim izmenama definisana je obavezna najava u SENT sistem za sledeću vrstu robe:

 • CN 2701 – kameni ugalj, uključujući i brikete raznih oblika od kamenog uglja;
 • CN 2704 – koks i polukoks od kamenog uglјa, od mrkog uglјa (lignit) ili od treseta, aglomerisan ili neaglomerisan; retortni ugalј.

Pošiljke navedenih vrsta robe mase veće od 500 kg podležu najavi u SENT sistem. U slučaju prevoza robe u okviru nekog carinskog postupka ili u slučaju ponovnog izvoza, ukoliko je jedinično pakovanje do 25 kg izuzeto je od najave u SENT sistem.

DOPUNE U VEZI SA SENT SISTEMOM:

Fizička provera robe

Prilikom prijave prevoza robe koja podleže prijavi u SENT sistem, prevoznik dobija referentni broj kao i potvrdu na mejl adresu o izvršenoj prijavi. U samoj potvrdi moguće je da bude naznačeno da je potrebna i fizička provera same robe od strane carinskih organa Poljske.

Odredbama Zakona „SENT“ definisano je da prevoznik može biti pozvan da podvrgne prevozno sredstvo pregledu kada je rezultatom analize rizika, uključujući i rezultate automatske analize rizika, utvrđeno da je prevoz robe obuhvaćene deklaracijom povezan sa povećanim rizikom.

Informacije o mestu fizičke provere robe prevoznik dobija prilikom potvrde prijave robe i prevoza u SENT. Takođe, pored informacije o mestu provere robe, prevozniku su dati i podaci kojoj nadležnoj službi treba da se obrati radi dobijanja termina za proveru robe.

Upozoravamo prevoznike da prilikom prijave robe u SENT sistem obrate pažnju na sve informacije koje su im date nakon prijave. Radi lakšeg razumevanja primer potvrde prijave robe u SENT sistem koja sadrži i informacije u vezi fizičke provere robe možete pogledati OVDE

Kazna za nepoštovanje ove obaveze iznosi 20.000 PLN (oko 4.000 evra).

Izuzeća

Ažurirano: 28. 7. 2023.

Udruženje napominje da je Zakonom o sistemu praćenja drumskog i železničkog transporta robe u Poljskoj definisano izuzeće od obavezne najave u SENT sistem ukoliko se transport robe obavlja pod drugim carinskim procedurama (NCTS, TIR i slično), ali se ovo izuzeće odnosi samo na POJEDINU ROBU sa spiska obavezne najave u SENT koja je definisana članom 3, stav 2, tačka 1) – 3).

Akt kojim je ovo oslobođenje propisano možete preuzeti OVDE

 • 15. 8. 2023:

Udruženje obaveštava prevoznike da je Poljska ponovo izvršila izmenu u sistemu najave prevoza (SENT) koja je stupila na snagu 12. avgusta 2023. godine.

Naime, sada su detaljnije date CN oznake robe koja spada u poljoprivredne proizvode a koja podleže najavi SENT. Pored toga data su i određena izuzeća od najave poljoprivrednih proizvoda za pojedine vrste prevoza.

Tarifne oznake kojima je dopunjen spisak robe koja podleže najavi dostupne su OVDE, a ažuriran spisak robe dostupan je OVDE.

U vezi sa novim izmenama, Uprava carina Poljske dala je i određena izuzeća u slučaju prevoza određenih proizvoda.

 1. U slučaju prevoza mesa, jaja, meda, voća, brašna i koncentrovanog soka SENT najava nije potrebna za:
 • Izvoz iz Poljske (osim za robu čije je poreklo Ukrajina)
 • Uvoz u Poljsku iz zemlje EU ili treće zemlje (osim za robu čije je poreklo Ukrajina)
 • Tranzit kroz Poljsku u slučaju prevoza iz zemlje EU u zemlju EU ili treću zemlju (osim za robu čije je poreklo Ukrajina)
 1. U slučaju prevoza žita, kukuruza, uljane repice i suncokreta SENT najava nije potrebna za:
 • Izvoz iz Poljske
 • Tranzit kroz Poljsku u slučaju prevoza iz zemlje EU u treću zemlju pod uslovom da je prevoz pod nekom carinskom procedurom (T1, TIR…)

U svim ostalim slučajevima najava je obavezna.

UDRUŽENJE NAPOMINJE DA ZA TAČNOST INFORMACIJA NE SNOSI ODGOVORNOST JER SU ISTE PREUZETE SA ZVANIČNOG SAJTA UPRAVE CARINA POLJSKE. 

 • 11.01.2024.

Ministarstvo finansija Republike Poljske je 9. oktobra 2023. godine donelo izmene propisa kojima je definisan spisak robe koja podleže obaveznoj prethodnoj najavi prevoza u SENT sistem.

Pomenutim izmenama koje stupaju na snagu 12. januara 2024. godine bliže je definisan spisak grupe otpada za koju je potrebna prethodna najava u SENT sistem.

Od 12. januara 2024. godine kada je reč o otpadu, obaveznoj prethodnoj najavi prevoza u SENT sistem podleže:

 1. Otpad koji se prevozi prema odredbama Uredbe br. 1013/2006 (EZ) Evropskog parlamenta i Saveta o pošiljkama otpada, bez obzira na njegovu količinu;
 2. Otpad sledećih indeksnih oznaka*, ukoliko je bruto masa pošiljke veća od 1000 kg ili je njena zapremina veća od 1000 litara:
  • 08 01 11 – otpadna boja i lak koji sadrži organske rastvarače ili druge opasne supstance;
  • 08 01 13 – muljevi od boje ili laka koji sadrže organske rastvarače ili druge opasne supstance;
  • 08 01 15 –  muljevi na bazi vode koje sadrže boju ili lak na bazi organskih rastvarača ili drugih opasnih supstanci;
  • 08 01 17 –  otpadi od uklanjanja boje ili laka koji sadrže organske rastvarače ili druge opasne supstance;
  • 08 01 19 – vodene suspenzije koje sadrže boju ili lak na bazi organskih rastvarača ili drugih opasnih supstanci;
  • 08 01 21 –  vodene suspenzije koje sadrže boju ili lak na bazi organskih rastvarača ili drugih opasnih supstanci;
  • 08 03 12 – otpadno mastilo koje sadrži opasne supstance;
  • 08 03 14 –  muljevi od mastila koje sadrži opasne supstance;
  • 08 04 09 – otpadni lepkovi i zaptivači koji sadrže organske rastvarače ili druge opasne supstance;
  • 08 04 13 –  muljevi na bazi vode koji sadrže lepkove ili zaptivače koji sadrže organske rastvarače ili druge opasne supstance;
  • 08 04 15 –  tečni otpad na bazi vode koji sadrži lepkove ili zaptivače koji sadrže organske rastvarače ili druge opasne supstance.

Pomenuti otpad je naveden prema indeksnim oznakama koje su definisane u Katalogu otpada.

Više informacija o pomenutim promenama dostupno je OVDE.

Slanje geolokacijskih podataka SENT sistemu

Od 1. decembra 2021. godine slanje geolokacijskih podataka o vozilu vrši se putem e-Toll aplikacije, koja je zamenila nekadašnju SENT GEO aplikaciju.

Prevoznik je u obavezi da opremi prevozno sredstvo uređajem koji će slati geolokacijske podatke tokom celog transportnog procesa.

Vozač je dužan da uređaj za slanje geolokacijskih podataka uključi pre početka transporta robe na teritoriji Poljske ili u momentu ulaska na teritoriju Poljske. Vozač ne sme da isključuje uređaj sve dok se ne završi isporuka robe i dok se ne napusti teritorija Poljske.

Ukoliko vozač primeti da uređaj ili eksterni sistem za lociranje ne radi više od jednog sata, potrebno je da se zaustavi na najbližem parkiralištu.

Više o e-Toll aplikaciji možete pogledati OVDE

Sažeto uputstvo o najavi u SENT sistemu možete preuzeti OVDE

Zakonom o sistemu praćenja drumskog i železničkog transporta robe u Poljskoj dostupan je OVDE, a ostali propisi kojima je dopunjen pomenuti zakon dostupni su OVDE i OVDE.