POJAŠNJENJE U VEZI OBAVEZE POHAĐANJA PERIODIČNE OBUKE ZA PROFESIONALNE VOZAČE

26/11/2021
SRB

Zbog učestalih pitanja u vezi sa obavezom pohađanja periodične obuke, u nastavku je dato pojašnjenje.

Pravilnikom o uslovima i načinu sticanja sertifikata o stručnoj kompetentnosti i kvalifikacione kartice vozača (“Sl. glasnik RS”, br. 102/2018) definisano je da izdata kvalifikaciona kartica vozača ima rok važenja od 5 godina. Da bi vozač mogao da produži kvalifikacionu karticu mora da pohađa obaveznu periodičnu obuku od 35 nastavnih časova.

Dokaz o pohađanju obuke stiče se pohađanjem periodične obuke u trajanju od najmanje 35 nastavnih časova u periodu od 5 godina od dana izdavanja početnog ili prethodnog periodičnog CPC (svake godine po 7 nastavnih časova).

Periodična obuka sprovodi se kroz obavezne seminare unapređenja znanja. Članom 13. pomenutog Pravilnika definisano je da će se u toku jedne kalendarske godine vozaču priznati najviše dva seminara na kojima je prisustvovao, a koji imaju različite planove i programe rada. Vozač kome je izdata kvalifikaciona kartica npr. u decembru 2019. godine a do sada nije imao periodičnu obuku može od 2022. godine da započne istu i do 2024. godine da prikupi potvrde za odslušanih 35 časova.

Napominjemo da NE POSTOJI zakonska mogućnost da se vozaču oduzme licenca tokom tih 5 godina zbog nepohađanja periodične obuke u pravilnim intervalima od jedne godine niti može da izgubi stečenu kvalifikaciju, već je jedina mogučnost da se ne produži važnost kartice ukoliko nije pohađao periodičnu obuku.

Više o inicijativi Udruženja za smanjenje troškova inicijalne i periodične obuke možete pogledati OVDE.